Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
32° 34° 18°
Takvim

T.C BAŞBAKANLIK PROTOKOLÜ

 

 - T.C BAŞBAKANLIK PROTOKOLÜ -

  

T.C. BAŞBAKANLIK TÜRKİYE ACİL DURUM YÖNETİMİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ GENEL MERKEZİ ARASINDA YAPILAN TELSİZ HABERLEŞME ÇEVRİMİ HİZMETLERİNDE IŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON SAĞLANMASINA İLİŞKİN PROTOKOL

BİRİNCİ BÖLÜM
AMAC

Madde.1- Bu protokolünün amacı; genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazalan ve nüfus hareketleri Ile ilgili acil durumlarda ve ayrıca, T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün uygun görmesi halinde eğitim ve tatbikatlarda, ulusal telsiz haberleşme çevnmi hizmetlerinin ulusal ve uluslararası seviyede temin edilmesi için TC.

Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Telsiz ve Radyo Amatörteri Cemiyeti Genel Merkezi arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esaslan tespit etmektir.

TARAFLAR

Madde.2- Bu Protokol T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi arasında yapılmıştır.

YASAL DAYANAK

Madde, 3-

a) 583 ve 600 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler

b) 5 Aralık 1999 tarih ve 23897 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 99/13650 sayılı

Milletlerarası İkraz Andlaşması

c) 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve bu Kanunun bazı hükümlenni değiştiren 4502 sayılı Kanun

d) 28/10/1991 tarihli, 21035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amatör Telsiz

Yönetmeliği

e) 2908 sayılı Dernekler Kanunu

f) 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelenni değiştiren 27 Aralık 1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 586 sayılı Kanun Hükmünde Karamame ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa dayalı olarak yayınlanan 613150 sayılı Tüzük.

g) Bakanlar Kurulunun 02/09/1997 tarih ve 9719916 sayılı Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği

h) 4452 sayılı Doğal Afetlere Karşı Alınacak Önlemler ve Doğal Afetler Nedeniyle Doğan Zararlann Giderilmesi için Yapılacak Düzenlemeler Hakkında Yetki Kanunu

1) 4539 sayılı Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki uyuşmazlıkların Çözümü ve bu işlemlerin Kolaylaştırılmasına ilişkin Kanun Hükmünde Karamame'nin Kabulü Hakkında Kanun

İKİNCİ BÖLÜM

KAPSAM

Madde 4- Bu Protokol genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan. kaya düşmesi, yangın, kaza meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili acil durumlarda ve T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü'nün uygun görmesi halinde eğitim ve tatbikatlarda taraflar arasında haberleşme çevrimi hizmetinin ulusal ve uluslararası seviyede işbirliği ve koordinasyon içinde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TANIMLAR

Madde 5- Bu Protokolde zikredilen

a) Genel Müdürlük, T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğünü,

b) Genel Müdür TC. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürünü,

c) Cemiyet, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezini (TRAC) ve Il ve ilçelerde bulunan şubelerini ifade eder.

d) Başkan. Telsiz ve Radyo Arnatönleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezi Başkanı' nı,

e) Şube Başkanı, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezinin il ve ilçelerde bulunan Şube Başkanlarını,

f) Acil Haller 22.11.1999 tarihli 23884 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1.nci Madde "ı" bendinde yer alan halleri ifade eder.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Madde 6- Bu Protokolde yer alan konularla iLgili olarak Genel Müdürlük, Cemiyet ve Cemiyete bağlı il ve ilçelerde bulunan Şubeler ile işbirliği ve koordinasyon sağlayacaktır.

Madde 7- Taraflar yılda en az iki kez toplantı yapacak ayrıca taraflardan biri toplantı talebinde bulunabilecektir. Toplantılar Genel Müdür veya görevlendireceği bir kişinin başkanlıyında Cemiyet Başkanı veya Cemiyet Başkanının görevlendireceği kişi ile yapılacaktır. Bu toplantılara Genel Müdürlüğün uygun göreceği ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri davet edilecektir.

Madde 8- Acil halin meydana geldiği yerlerde oturanlarla yakınları arasında haberleşme, Genel Müdürlük yetkilileri talimatı doğrultusunda taraflarca ortaklaşa sağlanacaktır.

Madde 9- Protokol uyarınca görevlendirilen Cemiyet üyeleri. 7126 sayılı Sivil Savunma Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 27 Aralık 1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanan 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 7126 sayılı Sivil Savunma Kanununa dayalı o!arak yayınlanan 613150 sayılı Tüzük uyarınca, sivil savunma mükellefi veya gönüllülerinin bu protokolde yeralan haklarından istifade ederler, bu konuda yapılacak degişiklik hükümleri saklıdır.

BEŞİNCİ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON SAĞLANMASINA İLİŞKİN OLARAK GENEL MÜDÜRLÜĞÜN UYACAĞI USUL VE ESASLAR

Madde 10- Genel Müdürlük, aşağıda yer alan usul ve esaslara göre Cemiyet ile işbirliği ve koordinasyon sağlayacaktır.

a) Genel Müdürlük, Cemiyet üyelerini görevleri sırasında, görevlerinden kaynaklanan risk ve tehlikelere karşı korumak üzere yardımcı olur.

b) Genel Müdürlük, bu protokolün ilgili kurum ve kuruluşlar ile taşra teşkilatına dağıtımında yardımcı olur.

c) Genel Müdürlük, Cemiyet üyelerinin bu merkezlerde çalışabilmesi ve üyelerinin görevlerini yerine getirmesi ayrıca merkezi ve yerel düzeyde Cemiyetin acil hailer meydana gelmeden önce gerekli altyapı ve teknik hazırlıkları yapabilmesi maksadıyla uygun bir yer belirlenmesine yardımcı olur.
koordinasyon sağlanabilmesi için ayrıca Cemiyetin İl Afet Yönetim Merkezlerinin Haberleşme Hizmet Grubunda yer alması için gerekli kolaylıklan sağlar ve buııür için yardımcı olur.

e) Genel Müdürlük görevlendirilen Cemiyet üyeleri için üzerbrtde, "Acil Durum Haberleşme Görevlisi' yazısı bulunan Görev Tanıtım Kartı sağlayacakhr. Cemiyet üyeleri bu kartları sadece görev sırasında kuilanacaktır.

 f) Genel Müdürlük, Cemiyet üyelerinin bu Protokolde ycr alan hizmetleri ile ilgili olarak, acil halin meydana geldiği yerlere öncelikle ulaştırılması ve iaşe  sağlanması için olanakları ölçüsünde yardımcı olur.

g) Genel Müdüdük gerek görürse, bu protokol kapsamına giren acil hallerle ilgili olarak düzenleyeceği eğitsel etkinlik ve uygulamalara Cemiyet üyelerini davet edecektir.

h) Genci Müdürlük, uygun görürse, Cemiyet tarafından verilecek haberleşme hizmetlerinde etkinlik sağramak ve röle ve data aktancı istasyonla rının verimli çalışması ve uygun yerlere yerleştirilmesi konularında, kurum ve kuruluşlarıyla görüşülerek olanaklarından Cemiyetin ücret ödemeden yararlanabilmesi için yardımcı olacaktır

ı) Genel Müdürlük1 kurum ve kuruluşlarca kullanılmayan ve ömrü dolmuş lelsiz cihazları, teisiz sistemleri ve telsiz malzemelerinin Ayniyat  Talimatnamesi uyarınca düşümü yapıldıktan sonra Telekomünikasyon Kurumundan izin alınarak Frekans bantLannın amatör telsizcilik ifielcans bantlanna dönüştü rülerek amatör telsizcilik çalışmalannda ve protokol kapsamındaki görevlerde kullanılması iç in bağışlanması ı konuiannda Cemiyete yardımcı olacaktır.

i) Yüksek afet riski ve tehlikesi taştyan bölgelerde lvedilikie kurulması Genel Müdürlükçe zorunlu görülen, acil haller haberleşme altyapıbarıııın CenıJyet tarafından kurulabilrnesi içen finansman gereksinimlerinin bağışLar veya il özel idare fonlarırıdan karşılanabilnıesi amacıyla Genel Müdürlük uygun görürse olanaklar ölçüsünde yardımcı olur.

ALTINCI BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDiNASYON SAĞLANMASINA İLİŞKİN  OLARAK CEMİYETİN  UYACAĞI USULVE  ESASLAR

Madde 11- Cemiyet, görevlerini aşağıda yer alan usul ve esaslara göre yürütecektir.

a) Cemiyetin protokolde yer alan görevleri, Genel Müdürlüğün vermiş olduğu mavzuatından gelen yetki ve sorumlulukları kapsayan direktiller doğrultusunda yürütecektir

b) Cemiyet amaç bölümünde belirtilen acil hallerde Genel Müdürlüğe gelen ve giden mesajları ilgililere en süratli ve doğru şekilde ulaştırmaktan sorumlu olacaktır.

c) Cemiyet bu Protokolde yer alan görevlerle ilgili hizmetleri olanakları ölçüsünde sağlayacaktır.

d) Cemiyet merkez ve taşra teşkilatı üyelerinin kimlik bilgilerini açık adreslerini, telefon ve fax numaralannı, E-mail adreslerini Genel Müdürlüğe bildirecek ve bu bilgileri güncelleyecektir.

e) Cemiyet telsiz kapasitesi ile alt yapı bilgileri konusunda Genel Müdürlüğü bilgilendirecek ve bu bilgileri güncelleyecektir

f) Cemiyet ve üyeleri bu Protokolde yer alan hizmetleri karşılığında aylık, yolluk gibi harcamalar ile ilgili olarak hertıangi bir bedel isteminde  bulunmayacaktır

g) Cemiyet Genel Müdürlüğün isteği halinde acil haberleşmeye ilişkin olarak alt yapılarının oluşturulması ve diğer teknik konularda Genel Müdürlüğe danışmanlık hizmeti verecek ve önerilerde bulunacaktır.

h) Cemiyet üyeleri bu protokol kapsamına giren görevlerle ilgili olarak Genel Müdürlükten onay almadan kitle iletişim araçları görevlileri ve diğer kişilere açıklama yapmayacaklardır.

ı) Cemiyet, Genel Müdürlüğün isteği halinde, acil hallere ilişkin haberleşme konusunda egitici dokümanları sağlayacak veya bu konuda ortak olarak belirlenecek bir çerçevede eğitim hizmeti verecektir.

i) Cemiyet Genel Müdürlük tarafından müdahale planlarında yer alan veya Genel Müdürlük tarafından kabul gören gönüllü kuruluşların yeterli sayıda haberleşme personelinin eğitilmesi ve bu kuruluşların haberleşme düzeninin Ulusal Acil Durum Haberleşme Çevrimine uyumu konularında gerekli çalışmaları yapacaktır.

k) Cemiyet acil durumlarda yabancı ülkelerden gelen arama-kurtarma birliklerinin müdahale yapılan bölgedeki acil durum yönetim merkezi ve gerekli hallerde Genel Müdürlük ile haberleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacaktır.

l) Cemiyet var olan ve gelecekte kuracağı teknik altyapıları acil durum öncesi olağan çalışmaları ve eğitim faaliyetleri için kullanacak, ancak acil durumlarda bu Protokol hükümleri çerçevesinde Genel Müdürlüğün hizmetine sunacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

DEĞİŞİKLİK

Madde.12- Taraflar bu Protokole ilişkin olarak her zaman değişiklik önerebilir. Söz konusu değişiklik önerileri tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucu düzenlenecek Protokolün imzalanması ile yürürlüğe girer.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK, SÜRE VE SONA ERDİRME

Madde 13- Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde.14- Fesih isteğini otuz gün önce, yazılı olarak bildirmek kaydıyla, Genel Müdürlük uygun görürse bu protokolü tek taraflı olarak feshedebilir Cemiyet otuz gün önce yazılı olarak Genel Müdürlüğe bildirilmesi kaydıyla fesih talebinde bulunabilir ancak bu talebin Genel Mudürlük tarafından uygun görülmesi zorunludur.

Madde 15- Cemiyet bu protokolün imzalanmasından sonraki ilk genel kurulunda Genel Müdürlüğü doğal üye ilan edecek ve Genel Müdürlüğün Genel Kurulda ayrıca Danışma Kurulunda gözlemci olarak temsil edilmesini sağlayacaktır.

Tarih: 19/12/2000

Aziz ŞASA
Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti
Genel Başkanı
Adil ÖZDEMİR
Türkiye Acil Durum Yönetimi
Genel Müdürü
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam57
Toplam Ziyaret184708
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu