Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
12° 14° 8°
Takvim

KIZILAY PROTOKOLÜ

 

 - KIZILAY PROTOKOLÜ -

 

 1-Taraflar:

Özel Kanunlar ile kurulmuş bulunan ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu IFRC ve Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay ve Kızılay Dernekleri Ligi ICRC üyesi Kızılay Genel Başkanlığı ve ona bağlı olan Kızılay Genel Müdürlüğü (Bundan böyle KIZILAY olarak anılacaktır) ve Sivil Savunma Genel Müdürlüğü ile afet konusunda bir protokol çerçevesinde işbirliği yapan, resmi kurum ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği protokolu imzalamış olan, Uluslararası Amatör Radyo Birliği IARU üyesi olan kamu yararına çalışan TRAC Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyetidir (Bundan böyle TRAC olarak anılacaktır.)

Tarafların merkez ve taşra teşkilatları, bu protokolun kapsamında sayılır.

TRAC Kızılay'ı tüzüğünde Doğal Üye olarak kabul etmiştir.

II-Temeller:

Tarafların tüzükleri, 2908 sayılı Dernekler Yasası, 2813 sayılı TelsIz Yasası ve bu yasanın bazı hükümlerini değiştiren 4502 sayılı yasa ile bu yasaya bağlı Amatör Telsiz Yönetmeliği, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ve bu kanunun bazı maddelerini değiştiren 101K, 7269 sayılı yasa, tüm resni afet yönebm ve acil durum yönetimi mevzuatı, taraflann üyesi oldukları uluslararasr federasyon ve birliklerin tOzOldert, ilgili tüm yasal mevzuat ile tüm bu temel dayanağı oluşturan mevzuattaki Sabilecek değişiklik hükümleri.

III-Amaç:

Olağanüstü bal ve afellerde etkin haberleşrrenin sağlanmasıdır. Bu hizmet ulusal düzeyde ulusal afet planları çerçevesinde; uluslararası platformda ise Kızılay'ın uluslararası  anlaşmalar ve üyesi olduğu Federasyonun plan ve kuralları içinde, gerek TRAC'ın olanakları, IARU'nun IFRC, ICRC ve OCHA ile yaptığı protokol hükümleri,  gerekse ICET-Tampere antlaşması kuralları içerisinde yürütülür Bir diğer amaç ise Kızılay'ın ulusal afet haberleşme sistemine uyumlu bir teknik altyapıya ve etkin bir haberleşme organizasyonuna kavuşturulmasına yardımcı olunmasıdır.

IV-Prensipler:

Bu protokole konu olan işbirliği, TRAC'ın gönüllülük esasında ve olanaklar çerçevesinde yapacağı çalışmaları kapsar. Işbirliği, karşılıklı anlayış ve yardımlaşma çerçevesi içinde TRAC'ın Kızılay'a afetlerde haberleşme hizmeti  haberleşme konusunda danışmanlık hizmeti vermesini ve Başbakanlık ile ilgili diğer resmi kuruluşların ulusal planları doğrultusunda Kızılay'ın haberleşme düzeninin uyumunu sağlamasını amaçlar. TRAC Kızılay ın afetler ve olağanüstü durumlarda TRAC Genel Merkez ve şubelerinin haberleşme altyapısını kullanmasını sağlar. Kızılay ise tarafların mutabakat sağladığı çerçeve içinde kendi olanaklarını seferber ederek bir haberleşme attyapısı oluşturur TRAC, afet ve acil haberleşme komitesi mensuplarının gerektiği hallerde bu altyapının operatörtük hizmetlerini vermesini olanaklar ölçüsünde sağlar. Bu protokol taraflara herhangi bir mali yükümlülük getirmeyecektir. Ancak Kızılay, tarafların mutabık kalacağı hallerde, TRAC'ı mekan ve diğer olanaklarından bu hizmetin yürütülmesi amacıyla yararlandıracak ve bu bağlamda hizmet dışı techizatını devredebilecektir. TRAC'ın hizmetleri için ücret ve ücreti andıran herhangi bir ödentinin tahakkuk etmesi ve Kızılay'ın bu işbirliğine konu olan altyapının kurulması, bakımı ve kullanımı için aynı anlamda bir ödenti tahakkuk ettirnesi söz konusu değildir. Taraflar yurt içindeki çalışmalarda yasalarla Ulusal Afet ve Acil Durum İdaresi olarak kabul edilmiş olan resmi kurumun plan ve yöntemlerine uymayı peşinen kabul ederler.

V-Hükümler:

TRAC tarafından yerine getirilecek hususlar

Md-1) TRAC, Kızıla'ya olağanüstü hal ve afetierde, ulusal afet planlan çerçevesinde haberleşme hizmeti verir.

Md-2) TRAC Genel Merkezi ve TRAC Şubeleri, olağanüstü hal ve afellerde Kızılay'ı kendi teknik vs personel altyapılarından yararlandırırlar. Bu konularda Telsiz Kanunu ve bağlı yönetmeliklerin hükümleri saklıdır.

Md-3) TRAC., Kızılay'ın haberleşme düzeninin kurulmasında olanakları ölçüsünde danışmanlık hizmeti verir.

Md-4) TRAC. Kızılay'a ulusal afet haberleşme sistemine uyum sağlayabilmesi için gerekli önerileri yapar.

Md-5) TRAC, Kızılay'a mevcut haberleşme altyapısını işler hale getirmek hususunda danışmanlık hizmeti verir.

Md-6) TRAC, Kızılay mensuplarına tarafların mutabık kalacağı bir program çerçevesinde ve olanakları ölçüsünde afet haberleşmesi eğitimi verir.

Md-7) TRAC. Kızılay mensuplarından ilgi duyardan mutabık kalınacak bir program ve olanakları ölçüsünde amatör telsizcilik eğitimine tabi tutulacaktır

Md-8) TRAC işbirliği protokolu imzalamış bulunduğu resmi ve gönüllü birimler ile Kızılay arasındaki haberleşmenin afetler ve olağanüstü hallerde yürütülebilmesi ve koordinasyonun sağlanması için gerekli planlama çalışmalarını yaparak Kızılay'a periyodik olarak iletir.

Md-9) TRAC. Kızılay'a yurtdışında yapacağı görevler sırasında IARU üyesi dernekler tarafından destek verilmesi konusunda gerekli girişimleri yapar.

Md-10) TRAC. Kızılay'ın yurtdışında yapacağı görevler için olanakları dahilinde ve mevzuatın elverdiği ölçüde gönüllü TRAC personel desteği sağlar. Bu durumda Kızılay tüm izinlerin alınması ve bu personelin iaşe, ulaşım vc barınmasının sağlanması için tüm sorumluluğu ve işlemleri üstlenir.

Md-11) TRAC, üyelerinin Kızılay'a üye olmasını teşvik eder

Kızılay tarafından yerine getirilecek hususlar

Md-l2) Kızılay üyelerinden ilgi duyanların TRAC'a üye olmalarını teşvik eder

Md-13) Kızılay TRAC'ı bu protokolun imzasından sonraki ilk genel kurulunda dost üye ilanetmek için gerekli girişimi yapar.

Md-I4) Kızılay bu protokolün 3, 4 ve 5. maddeleri doğrultusunda oluşturduğu altyapıyı afetler olağanüstü haller ve karşılıklı mutabakat ile yapılan tatbikatlarda haberleşme hizmetinin yürütülebilmesi için TRAC'ın kullanımına tahsis eder. Bu tahsis sadece hizmet amacıyla ve hizmetin gerektirdiği süre ile sınırlı olan bir kullanım yetkisini ifade eder. Ancak prensipler maddesinin hükümleri saklıdır. Bu görev sırasında tahsis edilen altyapının tüm gider sorumluluğu Kızılay tarafından üstlenilir.

Md-15) Kızılay, altyapının oluşturulmasında, TRAC'ın Başbakanlık Sivil Savunma Afet işleri ve Afet Yönetim Merkezlerinin standarları, Telsiz Kanunu ve bağlı yönetmeliklerin amir hükümleri ve uluslararası antlaşmalar doğrultusunda yaptığı önerilerin teknik standardlarına uymakla yükümlüdür.

Md-I8) Kızılay, kendi örgütlenme ve planlamaları hakkında TRAC'ı periyodik olarak bilgilendirir

Son Hükümler:

Md-17) Taraflar, şubelerinin bulunduğu yerlerde bu birimlerinin birbirleriyle diyalog ve koordinasyon halinde bulunmaları sağlarlar

Md-18) Taraflar, Başbakanlık ve diğer resmi birimlerin afetler ve olağanüstü hallerde ihtiyaç duydukları haberleşme desteğini ortak altyapıları ile olanakları ölçüsünde vermeyi kabul ederler. Gerektiği hallerde olanaklarını birleştirerek müşterek afet haberleşme merkezleri oluşturarak bu merkezlerden Basbakanlık Sivil Savunma ve Afet İşleri ve yerel mülki idari amirliklerin yararlanmasını sağlarlar.

Md-19) Taraflar, Telekom hizmetlerinin normale dönüşü olağan kamu haberleşme altyapısının restore edilmesi ve olağan hale dönüş sürecine orantılı olarak personel ve techizatın bölgeyi terk etmesini bu bağlamda ihtiyaç duyulmayan TRAC persanel ve teçhizat alt yapısının görev bölgesinden karşılıklı mutabakat içinde çekilmesini kabul ederler. Bu mutabakat mevcut ise tarafların yerel yetkilerinin ekip başlarının yerel afet yönetimin ve Başbakanlığın görüşü alınarak, tarafların Genel Başkanlıkları veya Genel Başkanlıklarının yetkilendirdiği kişilerce sağlanır. Taraflar gönüllü personelin gerektiğinden fazla görev başında tutulmaması konusunda mutabıktırlar.

Md-20) Taraflar, bu protokol ve eklerini imzalandığından en geç üç ay sonrasınca şubesine üyesi oldukları birlik ve ile işbirliği protokolü imzalamış oldukları kurum ve kuruluşlara iletirler. Ayrıca haberleşme usul ve yöntemleri konusundaki esasları ayrı dağıtım düzeninde ve her değişimde aynı nıercilere aktarırlar.

Md-21) Kızılay, TRAC tarafından iletilen görevi listesinde yer alan kişilere birer görev kartı tanzim etmekle ve bu kart hamili kişilerin haricindeki kişilerin görev alanına girmesini engellemekle yükümlüdür. Ancak ilgili TRAC şube Başkanı ve/veya Afet Komite Başkanının onayı alınarak liste lati TRAC üyelerin de görevlendirilmeleri mümkündür.

Md-22) TRAC'ın ünvan ve statüsünde olacak değişiklik hükümleri saklıdır. Bu protokol  TRACın hukuki halefini de kapsar

Md-23) Taraflar yılda bir kez Genel Başkanlık düzeyinde protokolün işleyişini bir  toplantı çerçevesinde değerlendirirler. Operatif ve teknik işbirliği TRAC'ın Genel Merkez ve Şubeleri bünyesinde kurulmuş olan Afet ve Acil Haberleşme Komiteleri ve/veya Şube Başkanları ile Kızılay'ın Merkez ve Taşra teşkilatlarındaki yetkili birimler arasında organize edilecek, idari anlamda ise tarafların Genel Başkanları ve/veya onların tayin ettiği yetkililer muhatap olacaklardır. Nihai yetki tarafların Genel Başkanlarna aittir.

Geçerlilik ve Fesih:

Md-24) Bu protokol imza tarihinden itibaren beş yıl geçerli olup, tarafların süre bitiminden üç ay önce yazılı ihbarları ile feshedilmediği takdirde kendiliğinden yenilenmiş sayılır.

Tarih: 29/11/2000

Aziz ŞASA
TRAC Genel Başkanı
Fatih Evren
Kızılay Derneği Genel Müdürü
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam63
Toplam Ziyaret182204
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu