Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
12° 14° 8°
Takvim

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOLÜ

 

 - T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI PROTOKOLÜ -

  

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI İLE TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ GENEL MERKEZİ (TRAC) ARASINDA OLAĞAN/OLAĞAN DIŞI DURUMLARDA HABERLEŞME İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ

BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde 1- Bu protokolün amacı; T.C. Sağlık Bakanlığı ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) arasında; olağan ve olağan dışı durumlarda telsiz haberleşmesi işbirliği ve koordinasyonun sağlanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir.

TARAFLAR

Madde 2- Bu Protokol T.C. Sağlık Bakanlığı ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi arasında yapılmıştır.

KAPSAM

Madde3- Bu Protokol olağan hallerde ve genel hayatı etkileyecek ölçekteki deprem, heyelan, kaya düşmesi, yangın, kaza, meteorolojik afet, nükleer ve kimyasal madde kazaları ve nüfus hareketleri ile ilgili acil durumlarda, T.C. Sağlık Bakanlığı ve acil halin meydana geldiği yerler ile kurum ve kuruluşlar arasında acil ve etkin haberleşmenin sağlanması, ayrıca Bakanlığın gerek görmesi halinde yukarıda belirtilen haller ile eğitim ve tatbikatlarda haberleşme çevrimi hizmetlerinin ulusal ve uluslararası seviyede yürütülmesi ve bütün bu çalışmaların işbirliği ve koordinasyon içinde uygulanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

YASAL DAYANAK

Madde 4- 583 ve 600 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler, 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve bu Kanunun bazı hükümlerini değiştiren 4502 sayılı Kanun Hükmünde Kararname, 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanunu ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren 27 Aralık 1999 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 586 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 7126 sayılı Sivil Müdafaa Kanununa dayalı olarak yayımlanan 6/3150 sayılı Tüzük, Bakanlar Kurulunun 02/09/1997 tarih ve 97/9916 sayılı Türk Arama Kurtarma Yönetmeliği, 28/10/1991 tarih ve 21035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amatör Telsiz Yönetmeliği, 11 Mayıs 2000 tarih, 24046 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Acil Sağlık Yönetmeliği ve 88/12777 sayılı Afetlere İlişkin Acil Yardım Teşkilatı ve Planlama Esaslarına Dair Yönetmelik.

TANIMLAR

Madde 5- Bu Protokolde zikredilen;

a) Bakanlık : T.C. Sağlık Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatını,

b) Bakan : T.C. Sağlık Bakanını,

c)TRAC: Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyetini

d) Genel Merkez : Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezi ‘ni,

e) Şube: TRAC'ın il ve ilçelerde bulunan şubelerini,

f)Temsilcilik: TRAC'ın Genel Merkeze bağlı temsilciliklerini;

h) Başkan : Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezi Başkanını,

ı) Şube Başkanı : Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezinin İl ve

İlçelerde bulunan Şube Başkanlarını,

Temsilci: TRAC'ın kurduğu temsilciliklere atadığı yöneticiyi;

k) Acil Haller : 22/11/1999 tarih ve 23884 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 1. Madde ı bendinde yer alan halleri ifade eder. Ancak, taraflar karşılıklı mutabakat ile Bakanlığın olağan durumlardaki trafik kazası, yangın, büyük ölçekli spor etkinlikleri v.b. gibi 112 acil yardım görevlerinin yanında UMKE organizasyonunu da bu protokol kapsamında kabul etmişlerdir.

İKİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Madde 6- Bu Protokolde yer alan konularla ilgili olarak Bakanlık Merkez teşkilatı Genel Merkez ile Bakanlık taşra teşkilatı ise Şubeler ve temsilciliklerle işbirliği ve koordinasyon sağlayacaktır.

Madde 7- Taraflarca yılda en az biri Haziran aynının ilk haftasında olmak üzere toplantı yapılacak, ayrıca taraflardan biri toplantı talebinde bulunabilecektir. Genel değerlendirme tarafların merkez teşkilatları arasında, fiili işbirliği konusundaki toplantılar ise tarafların ilgili taşra birimleri arasında yapılacaktır. Doğal üyelik prosedürü de bu hükümler çerçevesinde yürütülecektir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON

BAKANLIĞIN UYACAĞI USUL VE ESASLAR

Madde 8- Bakanlık aşağıda yer alan usul ve esaslara göre TRAC ile işbirliği ve koordinasyon sağlayacaktır:

a)Bakanlık, TRAC üyelerini görevleri sırasında, görevlerinden kaynaklanan risk ve tehlikelere karşı sağlık personeline sağladığı güvenlik önlemlerini TRAC personeli için de sağlayacaktır.

b)Bakanlık, bu protokolün Taşra Teşkilatına dağıtımını ve yükümlülüğünün gereğini sağlayacaktır.

c)Bakanlık, gizlilik prensibi dahilinde gerekli önlemleri de alarak TRAC üyelerinin Kriz Merkezlerinde çalışabilmesi ve TRAC üyelerinin görevlerini yerine getirmesi, ayrıca merkezi ve yerel düzeyde TRAC'ın acil haller meydana gelmeden önce gerekli altyapı ve teknik hazırlıkların yapılabilmesi amacıyla uygun çalışma alanlarını TRAC üyelerine tahsis edecektir.

d)Bakanlık, acil haller meydana gelmeden önce TRAC ile merkezi ve yerel düzeydeki ilgili Bakanlık birimleri ile işbirliği ve koordinasyon sağlar.

e)Bakanlık, görevlendirilen TRAC üyeleri ve görevlendirilen araçları için üzerinde "Acil Durum Haberleşme Görevlisi” yazısı bulunan Görev Tanıtım Kartı sağlayacaktır.

f)Bakanlık, TRAC üyelerinin bu Protokolde yer alan hizmetleri ile ilgili olarak, acil halin meydana geldiği yerlere öncelikle ulaştırılması ve sağlık personeline sağlanan iaşe ve barınma konusunda gerekli desteği sağlayacaktır.

g)Bakanlık, bu Protokol kapsamına giren olağan ve olağandışı hallerle ilgili olarak düzenleyeceği eğitsel etkinlik ve uygulamalara TRAC üyelerini davet edecek, TRAC'dan haberleşme konusunda teknik danışmanlık isteyecektir.

h)Bakanlık, Cemiyet tarafından verilecek haberleşme hizmetlerinde etkinlik sağlamak amacıyla, cihazlardan yayılan radyo frekans emisyonunun kişi ve cihazlar üzerinde yaratacağı olumsuzlukları bertaraf edecek tedbirlerin alınması koşuluyla, Cemiyet röle ve data aktarıcı cihazların Bakanlığa veya başka kurumlara ait uygun yerlere yerleştirilmesi konularında Bakanlık olanaklarından Cemiyet ücretsiz yararlanacaktır.

ı) Yüksek afet riski ve tehlikesi taşıyan bölgelerde ivedilikle kurulması Bakanlıkça zorunlu görülen, acil haller haberleşme altyapılarının TRAC tarafından kurulabilmesi için işbirliği sağlanır. Bu kapsamda; Bakanlık ulusal haberleşme altyapısı durum değerlendirmesi ve fizibilite çalışmaları ile haberleşme altyapısının modernizasyonu konusunda TRAC ile işbirliği yapacaktır. Bu konuda Bakanlık TRAC'dan teknik danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak alacaktır.

i) Bakanlık, mensuplarının TRAC'a üye olmasını tavsiye edecektir.

j) Bakanlık, TRAC'ı eğitim çalışmaları için sosyal ve konaklama imkanlarından yararlandıracaktır.

k) Bakanlık, TRAC'ın çalışmalarının tanıtımına katkıda bulunacaktır.

l) Bakanlık, uygun görülmesi halinde, her türlü acil durumda koordinasyonun sağlanması amacıyla yerel ölçekte TRAC üyelerine Bakanlık telsiz kanallarında haberleşme yetkisi verecek ve bu kişilere kod tefrik edebilecektir. Ayrıca; Bakanlığın kullandığı cihazlara amatör röle frekansları ve simpleks frekanslardan yeteri kadarı yüklenecektir.

m) Bakanlık, kullanım dışı ve HEK'e ayırdığı araç ve haberleşme ekipmanlarını Cemiyetin merkez ve taşra teşkilatlarına hibe edecektir.

TRAC'IN UYACAĞI USUL VE ESASLAR

Madde 9- TRAC görevlerini aşağıda yer alan usul ve esaslara göre yürütecektir:

a)TRAC, bu görevleri Bakanlığın gereksinmeleri doğrultusunda işbu protokol çerçevesinde yürütecektir.

b)TRAC, AMAÇ bölümünde belirtilen olağan ve olağandışı durumlarda, Bakanlığa gelen ve giden mesajları ilgililere en süratli ve doğru şekilde ulaştırmaktan sorumlu olacaktır.

c)TRAC bu Protokolde yer alan görevlerle ilgili hizmetleri olanakları ölçüsünde ve gönüllülük çerçevesinde sağlayacaktır.

d)TRAC, bu protokol çerçevesinde görevlendirdiği Merkez ve Taşra Teşkilatı üyelerinin kimlik bilgilerini, açık adreslerini, telefon, faks numaralarını ve e-posta adreslerini Bakanlığa bildirecek ve bu bilgileri en az 6 (altı) ayda bir güncelleyecektir.

e)TRAC merkez ve taşra teşkilatlarında sahip olduğu haberleşme kapasitesi ile alt yapı bilgileri konusunda Bakanlığı bilgilendirecek ve bu bilgileri en az 6 (altı) ayda bir güncelleyecektir.

f)TRAC bu Protokolde yer alan eğitim hizmetleri karşılığında herhangi bir ücret talep etmeyecek ve gönüllü olarak yapacaktır.

g)TRAC, olağan ve olağandışı haberleşmeye ilişkin ve sağlık haberleşme alt yapısının oluşturulması ve diğer teknik konularda Bakanlığa danışmanlık hizmeti verecek, fizibilite raporu hazırlayacak ve gerekli önerilerde bulunacaktır.

h)TRAC; Bakanlık ile ortak yaptığı operasyonlarda, bu protokol kapsamına giren görevlerin detayları ile ilgili olarak kitle iletişim araçları görevlileri ve diğer kişilere açıklama yapmayacaklardır.

ı)TRAC, olağan ve olağandışı haberleşme konusunda eğitici dokümanları sağlayacak ve bu konuda ortak olarak belirlenecek bir program dahilinde eğitim hizmeti verecektir.

i) TRAC, Bakanlık tarafından müdahale planlarında yer alan veya başta UMKE olmak üzere Bakanlık tarafından kabul gören gönüllü kuruluşların yeterli sayıda haberleşme personelinin eğitilmesi ve bu kuruluşların haberleşme düzeninin gerek Bakanlığın gerekse Türkiye Acil Durum Yönetimi ile olağan dışı durumlarda müdahil olan kurum kuruluşların haberleşme çevrimlerine entegrasyonunu sağlayacaktır.

j) TRAC, acil durumlarda yabancı ülkelerden gelen ve Bakanlığın görev ve yetki alanında çalışan yardım birimlerinin, müdahale yapılan bölgedeki Acil Durum Yönetim Merkezi ve gerekli hallerde Bakanlık ile haberleşmenin sağlanmasına yönelik çalışmalar yapacaktır.

k) TRAC, Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Teşkilatı OCHA ve INSARAG, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Teşkilatı (IFRC) ve Türk Kızılayı ile yaptığı işbirliğinden Bakanlığın da yararlanması için gerekli adımları yerine getirecek ve bu konuda Bakanlığı periyodik olarak bilgilendirecektir.

l) TRAC, Bakanlık tarafından talep edilmesi halinde, Bakanlığın haberleşme altyapısına olanakları ölçüsünde gönüllü operatör sevk edecektir.

m) TRAC temsilcilikleri; dernek temsil hiyerarşisi içinde en alt düzeydeki bir konumda ve doğrudan Genel Merkeze bağlı olarak çalışan birimlerdir. Görevleri, bu protokol kapsamına giren konularda Bakanlığa olanakları ölçüsünde bulundukları yerde rehberlik yapmak ve yardımcı olmaktır. Bölgelerinde meydana gelebilecek olaylarda bu görevlerini bölgeye sevk edilen ilk TRAC Şubesi varana dek sürdürürler. İlk TRAC Şubesinin varması sonrasında Bakanlık ile fiili işbirliği Şube yetkililerince yürütülür.

TARAFLARIN MÜŞTEREK YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Madde 1O- Taraflar, işbirliğinin verimli yürütülmesi için aşağıdaki esaslar çerçevesinde hareket edeceklerdir:

a) Taraflar, TRAC tarafından acil durum görevine sevk edilen gönüllülerin normal haberleşme altyapılarının hizmete girmesi durumunda, görevlerinin sona erdiği prensibini kabul ederler.

b) Taraflar, TRAC tarafından acil durum görevine sevk edilen gönüllülerin karşılıklı mutabakat sağlanması durumunda görevde tutulmamaları prensibini kabul ederler.

c) Taraflar, Merkez ve Taşra düzeyinde asgari birer irtibat görevlisi tayin ederek ilişki ve işbirliğinin devamlılığını sağlarlar.

d) Taraflar, acil durum görevinin yerine getirilmesi esnasında görev tanziminin Bakanlık ilgili birimlerince ve Bakanlığın kuralları çerçevesinde TRAC'ın mevcut olanakları ölçüsünde yapılacağını, haberleşme görevinin yerine getirilmesi işleminin teknik olanaklar çerçevesinde Bakanlık yetkililerinin bilgi ve talimatları doğrultusunda gerçekleştirilmesini kabul ederler. 9.Maddenin (b) bendi çerçevesinde yürütülen hizmet esnasında, görevli TRAC üyesinin kullanılacak haberleşme yöntemi konusunda insiyatif kullanma hakkına sahip olduğunu kabul ederler.

e) Taraflar, olağan ve olağan dışı durumlarda haberleşme görevinin yerine getirilmesi esnasında, görev alan TRAC üyesinin işbirliği esasları çerçevesinde görev aldığını kabul eder.

f) Taraflar, acil durumlarda müştereken oluşturdukları haberleşme altyapısından başta T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü başta olmak üzere tüm afete müdahil kurum ve kuruluşların da yararlanmaları konusunda mutabıktırlar.

g) Taraflar, olağan ve olağan dışı durum haberleşme hizmetleri alanında, kapasitelerini birleştirme konusunda mutabıktırlar.

h) Taraflar, protokol hükümlerinin icrası konusunda meydana gelebilecek sorunların ve ihtilafların, öncelikle tarafların belirleyeceği temsilci yetkilileri arasında iyi niyet ve işbirliği esasları kapsamında çözümleneceğini kabul ederler. Taşra düzeyinde yaşanabilecek sorunların öncelikle taşra düzeyinde çözümlenmesi, ancak bu düzeyde çözümlenememesi durumunda merkezi düzeyde çözümleneceği kabul edilmiştir. Görevli TRAC üyelerinin ve Bakanlık personelinin, Bakanlığa ve TRAC'a ait mekanlarda, Bakanlıkça ve TRAC tarafından konulan kurallara veya işbu protokol hükümlerine uymamaları halinde, Bakanlık ve TRAC yetkililerinin yazılı isteği üzerine ilgili Bakanlık ve Şube tarafından görevden alınmaları prensibi uygulanacaktır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

DEĞİŞİKLİK, İHTİLAFLARIN ÇÖZÜMÜ

Madde 11- Taraflar, bu Protokole ilişkin olarak her zaman değişiklik önerebilir. Söz konusu değişiklik önerileri tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucu düzenlenecek Protokolün imzalanması ile yürürlüğe girer.

Madde 12- Taraflar arasında bu Protokolün uygulanmasında meydana gelebilecek ihtilaflar "Sağlık Bakanlığı Müsteşarı” ile "TRAC Genel Başkanı” arasında 11.Maddenin (h) bendi çerçevesinde çözümlenir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

YÜRÜRLÜK, SÜRE VE SONA ERDİRME

Madde 13- Protokol süresiz olup, taraflar 3 (üç) ay önceden yazılı olarak bildirmek kaydıyla bu protokolü karşılıklı feshedebilirler.

Madde 14- TRAC bu protokolün imzalanmasından sonraki ilk Genel Kurulunda Bakanlığı Genel Merkez doğal üyesi ilan edecek ve Bakanlığı, Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı'nın temsil edeceğini kabul ederek Bakanlığın Genel Kurul ve Danışma Kurulunda asil üye olarak temsil edilmesini sağlayacaktır. Taşra düzeyinde ise temsil ya İl Sağlık Müdürü veya Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birim Sorumlusu tarafından sağlanacaktır. Bu protokol yürürlüğe girdikten sonra, daha önce Bakanlık taşra birimleriyle TRAC Genel Merkezi, Şubeleri ve temsilcilikleri arasında yerel ölçekte imzalanmış olan protokollerin yerini alır.

Madde 15- İşbu Protokol, 5 sayfa ve 15 maddeden ibaret olup, imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Tarih: 26/02/2009

TRAC GENEL BAŞKANLIĞI
Ömer Faruk ÖZLER
Genel Başkan 
SAĞLIK BAKANLIĞI
Dr. Seraceddin ÇOM
Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdür
Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi1
Bugün Toplam63
Toplam Ziyaret182204
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu