Üyelik Girişi
Videolar
WEB İSTATİSTİK

free counters

AFAD BURSA

 

Saat
Hava Durumu
Anlık
Yarın
32° 34° 18°
Takvim

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PROTOKOLÜ

 

 - İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ PROTOKOLÜ -

 

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
AFET YÖNETİM MERKEZİ İLE
TELSİZ VE RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ
GENEL MERKEZİ ARASINDA
ACİL DURUMA HAZIRLIK ÇERÇEVESİNDE HABERLEŞME KONUSUNDA EĞİTİM VE PROJE GELİŞTİRME HİZMETLERİNDE İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ


BİRİNCİ BÖLÜM

AMAÇ

Madde1- Bu protokolünün amacı; acil durum ve afetlere hazırlık anlamında yapılan çalışmaların haberleşme bölümünde etkinlik sağlanması, Ulusal Acil Durum Haberleşme Ağı'nın gerçekleştirilmesi ve acil durum konusunda çalışan Semt Acil Durum Müdahale Takımları dahil tüm kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların bu ağa uyumlu duruma getirilmesi, bu birimlerin iç haberleşme düzenlerinin rasyonel ve etkin bir şekilde sağlanması, bu birimler bünyesinde haberleşme konusunda görevli kişilerin eğitilmesi, bu çerçevede tarafların konuyla ilgili olan birimlerle imzalamış oldukları işbirliği protokolları çerçevesinde yaptıktarı çalışmalarda sinerji sağlanması, bunun yanında gönüllülük ve toplumsal sorumluluk gibi kavramların gençliğe ulaştırılmasının temin edilmesi için Istanbul Teknik Universitesi ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esasları tespit etmektir. Bununla birlikte, oluşturulan ortak altyapılar ve insan kaynağının yurdumuzda yaşanabilecek acil hallerde kamu hizmetine sevk edilmesi de amaçlanmaktadır.

İKİNCİ BÖLÜM

TARAFLAR

Madde.2- Bu Protokol İstanbul Teknik Üniversitesi Rektörlüğü Afet Yönetim Merkezi ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi arasında yapılmıştır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

YASAL DAYANAK

Madde. 3- 2813 sayılı Telsiz Kanunu ve bu Kanunun bazı hükümlerini değiştiren 4502 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Madde.4- 28/10/1991 tarihli, 21035 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Amatör Telsiz Yönetmeliği

Madde.5- 2908 sayılı Dernekler Kanunu

Madde.6-YÖK mevzuatı

Madde.5- 2908 sayılı Dernekler Kanunu

Madde 6- YÖK mevzuatı

Madde.7- 22.11.1999 tarihli 23884 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Madde.8- Tarafların T.C. Başbakanlık, T.C. İçişleri Bakanlığı, Türkiye Kızılay Derneği ve acil durumla ilintili kurum ve kuruluşlarla imzalamış oldukları protokollar

Madde.9- Tarafların İç Tüzük, Yönetmelik ve benzeri mevzuatı

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

KAPSAM

Madde 10- Bu Protokol acil durum ve afetlere hazırlık anlamında yapılan çalışmaların haberleşme bölümünde etkinlik sağIanması, Ulusal Acil Durum Haberleşme Ağıtnın gerçekleştirilmesi ve acil durum konusunda çalışan Semt Acil Durum Müdahale Takımları dahil tüm kamu kurumları ve gönüllü kuruluşların bu ağa, uyumlu duruma getirilmesi, bu birimlerin iç haberleşme düzenlerinin rasyonel ve etkin bir şekilde sağlanması, bu birimler bünyesinde haberleşme konusunda görevli kişilerin eğitilmesi, bu çerçevede tarafların konuyla ilgili olan birimlerle imzalamış oldukları işbirliği protokolları çerçevesinde yaptıkları çalışmalarda sinerji sağlanması, bunun yanında gönüllülük ve toplumsal sorumluluk gibi kavramların gençliğe ulaştırılmasının temin edilmesi için İstanbul Teknik Universitesi ile Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezi arasında işbirliği ve koordinasyon sağlanması ile işbirliği ve koordinasyon sağlanmasına ilişkin usul ve esasları tespit çalışmalarını kapsar.. Oluşturulan ortak altyapıların ve insan kaynağının gerekli hallerde ülkemizde meydana gelebilecek acil durumlarda kamu hizmetine sevk edilmesi de kapsam içindedir.

BEŞİNCİ BÖLÜM

TANIMLAR

Madde.11- Bu Protokolde zikredilen;

a) Üniversite, İstanbul Teknik Üniversitesi (Afet Yöfletim Merkezi)'ni,

b) Rektör, İstanbul Teknik Ünıversitesi'ni,

c) Cemiyet, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti Genel Merkezini (TRAC) ve İl ve ilçelerde bulunan şubelerini,

d) Başkan, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezi Başkanını,

e) Şube Başkanı, Telsiz ve Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Genel Merkezinin il ve ilçelerde bulunan Şube Başkanlarını,

f) Proje Koordinatörü, İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından Acil Durum Hazırhk Projesi'nin koordinasyonu ile görevlendirdigi yetkiliyi,

g) Danışma Komitesi, tarafların asgari birer ve eşit sayıda yetkilisinin yer aldığı, ve tüm silsile içinde kurulması öngörülen müşterek proje izleme birimlerini,
h) Acil Haller, 22.11.1999 tarihli 23884 mükerrer sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 583 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin I nci Madde "ı" bendinde yer alan halleri ifade eder.

ALTINCI BÖLÜM

GENEL ESASLAR

Madde.12- Bu Protokolde yer alan konularla ilgili olarak Üniversite, Cemiyet ve gerekli hallerde Danışma Komitesinde sağlanacak karşılıklı mutabakat çerçevesinde Cemiyete bağlı il ve Ilçelerde bulunan Şubeler ile işbirliği ve koordinasyon sağlayacaktır.

Madde.13- Taraflar yılda en az iki kez toplantı yapacak ayrıca taraflardan biri toplantı talebinde bulunabilecektir. Toplantılar Rektör veya görevlendireceği bir kişinin başkanlığında, Cemiyet Başkanı veya Cemiyet Başkanının görevlendireceği kişi veya kişiler ile yapılacaktır. Bu toplantılara Üniversitenin veya tarafların müştereken uygun göreceği ilgili kurum ve kuruluş temsilcileri davet edilecektir. Ancak taraflar bu protokolun imzasını izleyen 60 gün içerisinde asgari birer ve eşit sayıda daimi temsilci sıfatına haiz yetkiliden oluşan bir Danışma Komitesi oluştururarak eşgüdüm sağlayacaklardır. Danışma Komitesi gereksinme duyulan durumlarda toplanacak ve
ortak projeleri izleyecektir. 

Madde.14- İl veya ilçeler çerçevesinde bu protokol çerçevesinde yürütülen çalışmalar konusunda Madde (12) hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilir.

Madde.15- Acil halin meydana geldiği yerlerde verilecek haberleşme hizmetleri, T.C. Başbakanlık Türkiye Acil Durum Yönetimi Genel Müdürlüğü yetkilileri talimatı doğrultusunda ve Cemiyet yetkilileri yönetiminde taraflarca ortaklaşa sağlanacaktır.

YEDİNCİ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON SAĞLANMASINA İLİŞKİN OLARAK ÜNİVERSİTENİN UYACAĞI USUL VE ESASLAR

Madde.16- Üniversite aşağıda yer alan usul ve esaslara göre Cemiyet ile İşbirliği ve koordinasyon sağlayacaktır.

a) Üniversite, mensuplarının TRAC Şubelerine üye olmasını teşvik edecektir. .

b) Üniversite, bu protokolün ilgili kurum ve kuruluşlar iç bünyesine dağıtımını sağlayacaktır.

c) Üniversite, Cemiyetin müşterek projeleri yürütebilmesi ve Üniversiteye ait merkezi ve alt düzeyde birimler ile işbirliği ve koordinasyon sağlanabilmesi için gerekli kolaylıkları sağlayacak ve bunun için gerekli önlemleri alacaktır.

d) Üniversite, TRAC Dergisinin yayımlanması durumunda bu dergiye yazı desteği verilmesi hususunu değerlendirecektir.

e) Üniversite, bu protokol kapsamına giren projelerle ilgili olarak düzenleyeceği eğitsel etkinlik ve uygulamalara Cemiyet üyelerini davet edecektir.

f) Üniversite, TRAC'ın çalışmalarının eğitsel etkinliğinin arttırılması konusunda ve bununla bağlantılı projelerle ilgili olarak gerekli önerileri yapacaktır.

g) Yüksek afet riski ve tehlikesi taşıyan bölgelerde ivedilikle kurulması zorunlu görülen, acil haller haberleşme altyapılarının Cemiyet tarafından kurulabilmesi için ve proje kapsamındaki çalışmalar için gerekli bazı teçhizatın tasarım ve imalatı hususunda Universite uygun görürse olanaklar ölçüsünde gerekli desteği verecektir.

SEKİZİNCİ BÖLÜM

İŞBİRLİĞİ VE KOORDİNASYON SAĞLANMASINA İLİŞKİN OLARAK CEMİYETİN UYACAĞI USUL VE ESASLAR

Madde.17- Cemiyet görevlerini aşağıda yer alan usul ve esaslara göre yürütecektir.

a) Cemiyet, Üniversiteye ait mekanlarda bu protokol kapsamında vereceği hizmetleri Universitenin bu mekanlarla ilgili saptamış olduğu genel kurallar doğrultusunda yürütecektir.

b) Cemiyet amaç bölümünde belirtilen çalışmalarda, haberleşme bağlamındaki konularda amatör telsizcilik çerçevesinde katkıda bulunacaktır.

c) Cemiyet bu Protokolde yer alan görevlerle ilgili hizmetleri gönüllülük çerçevesinde ve olanakları ölçüsünde sağlayacaktır.

d) Cemiyet merkez ve taşra teşkilatında protokol amaçları konusunda ihtisaslaşan üyelerinin kimlik bilgilerini, açık adreslerini, telefon ve fax numaralarını, E-Mail adreslerini Üniversiteye bilciirecek ve bu bilgieri güncelleyecektir.

e) Cemiyet eğitmen kapasitesi ile alt yapı bilgileri konusunda Üniversiteyi bilgilendirecek ve bu bilgileri güncelleyecektir.

f) Cemiyet ve üyeleri bu Protokolde yer alan hizmetleri karşılığında aylık, yolluk gibi harcamalar ile ilgili olarak herhangi bir bedel isteminde bulunmayacaktır. :

g) Cemiyet Üniversitenin radyo amatörlüğü'ne isteği halinde radyo amatörlüğüne ilişkin olarak proje ve yöntem oluşturulması ve diğer teknik konularda Universiteye önerilerde bulunacaktır.

h) Cemiyet üyeleri bu protokol kapsamına giren proje ve çalışmaların genel tanıtımı haricindeki hususlarda Üniversiteden onaylamadan kitle iletişim araçları görevlileri ve diğer kişilere Üniversite ile yürütülen protokol konusunda açıklama yapmayacaklardır.

ı) Cemiyet, Üniversitenin isteği halinde, acil hallere ilişkin haberleşme konusunda eğitici dokümanlan sağlayacak veya bu konuda ortak olarak belirlenecek bir çerçevede eğitim hizmeti verecektir.

i) Cemiyet, Üniversite acil durum müdahale planlarında yer alan veya Üniversite tarafından saptanan yeterli sayıda haberleşme personelinin eğitilmesi. ve ilgili kuruluşların haberleşme düzeninin Ulusal Acil Durum Haberleşme Çevrimine uyumu konularında gerekli çalışmaları yapacaktır.

j) Cemiyet, protokolun amaçları doğrultusunda üyesi olduğu uluslararası birlik veya işbirliği yaptığı kurumlardan elde ettiği her olanaktan Universiteyi yararlandıracaktır.

DOKUZUNCU BÖLÜM

DEĞİŞİKLİK

Madde.18- Taraflar bu Protokole ilişkin olarak her zaman değişiklik önerebilir. Söz konusu değişiklik önerileri tarafların karşılıklı anlaşmaları sonucu düzenlenecek Protokol Mektubunun imzalanması ile yürürlüğe girer.

Madde.19- Taraflar, bu protokol kapsamında yer alan acil hallerle ilgili çalışmalarda Ulusal Afet Yönetimi tarafından yayımlanan standartlar çerçevesinde hareket ederler.

Madde.20- Taraflar, gerekli hallerde ve karşılıklı mutabakat ile bu protokol çerçevesinde yapılan çalışmaların tanıtımını müştereken yapmayı öngörürler.

ONUNCU BÖLÜM

YÜRÜRLÜK, SÜRE VE SONA ERDİRME

Madde.21- Bu protokol imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.

Madde.22- Fesih isteğini otuz gün önce yazılı olarak bildirmek şartıyla taraflar bu protokolu tek taraflı olarak feshedebilirler.

Madde.23- Cemiyet bu protokolün imzalanmasından sonraki ilk genel kurulunda Universiteyi doğal üye ilan edecek ve Universitenin Genel Kurulda ayrıca Danışma Kurulunda gözlemci olarak temsil edilmesini sağlayacaktır.

Tarih:  07/05/2002

Aziz Şasa, TRAC Genel Başkanı Prof. Dr. Gülsün Sağlamer, ITÜ Rektörü

 

Ziyaret Bilgileri
Aktif Ziyaretçi2
Bugün Toplam14
Toplam Ziyaret189216
REKLAM

Deprem İzleme İstasyonu
YM3KB - CHAT

YM3KB Facebook

 

Online Hava Durumu